Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ROMA

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy sklep internetowy posługujący się domeną internetową www.fhu-roma.pl prowadzony jest przez firmę F.H.U.ROMA Robert Kurzacz z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Pomorska 83/15, NIP: 633-110-66-46, REGON: 273596165. Firma Roma jest wyłącznym dystrybutorem znanych i cenionych na rynku europejskim marek Baterie Centrum i Trixline na terenie Polski. W swoim asortymencie posiada m.in. żarówki ledowe, żarówki energooszczędne, żarówki zwykłe, świetlówki, żarówki specjalistyczne, baterie, akumulatorki, latarki, lampki czy znicze ledowe.

2. Przedmiotem działalności sklepu jest sprzedaż detaliczna i hurtowa produktami wchodzącymi w skład asortymentu, za pośrednictwem środków komunikowania na odległość.

3. W razie wątpliwości, prezentacja produktów zawarta na stronie sklepu internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy( zgodnie z art.71 Kodeksu Cywilnego).

4. Sprzedaż produktów podlega wyłącznie warunkom przewidzianym w niniejszym akcie. Warunki przedstawione przez klienta są skuteczne tylko w przypadku ich uznania wyrażonego w sposób wyraźny.

§ 2. Zawarcie umowy

1. Zamówienia od klientów przyjmowane są 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia Klient dokonuję wyboru produktu lub kilku produktów z dostępnego asortymentu w sklepie internetowym – dodając je do koszyczka. Po wyborze asortymentu Klient zostanie przeniesiony do potwierdzenia zamówienia lub powinien kliknąć na przycisk „Koszyk” w prawym górnym rogu strony. W koszyczku klient może dokonać zmiany ilości dodanych produktów. Jeśli asortyment w koszyczku jest poprawny Klient powinien wybrać formę wysyłki i kliknąć w przycisk „Przejdź do zamówienia”. Po przejściu do zamówienia Klient powinien uzupełnić dane płatnika, takie jak: imię i nazwisko, optymalnie nazwa firmy, adres e-mail, telefon kontaktowy, oraz dane adresowe dot. dostawy lub faktury. Klient przy składaniu może stworzyć konto w Sklepie, dzięki czemu będzie mógł się zalogować  i sprawdzać informacje na temat złożonych zamówień (nie jest to jednak wymagane). Klient ma możliwość zmiany adresy dostawy oraz uzupełnienia dodatkowych informacji i szczegółów dotyczących realizacji zamówienia.

3. Zawarcie umowy następuje w momencie potwierdzenia przyjęcia oferty przez obsługę sklepu. Sklep w celu potwierdzenia przyjęcia zamówienia może skontaktować się z kupującym zarówno drogą mailową jak i telefoniczną. Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, którego nie udało się potwierdzić.

4. Zdolność do złożenia zamówienia m.in.wymagania dotyczące wieku Klienta, ocenia się zgodnie ze zdolnością do czynności prawnych uregulowaną w Kodeksie Cywilnym.

5. Wprowadzenie zmian w zamówieniu jest możliwe poprzez kontakt mailowy pod adresem: kontakt@fhu-roma.pl lub telefoniczny pod nr tel. 508 729 296 z obsługą sklepu internetowego.

§ 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Użytkownik sklepu może zawierać z Usługodawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Usługa ta jest bezpłatna, może być zawarta przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zobowiązuję Usługodawcę do prowadzenia konta w sklepie internetowym.

3. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

4. Momentem zawarcia umowy jest moment zarejestrowania się użytkownika w sklepie internetowym.

5. Użytkownik może wypowiedzieć umowę w każdym czasie. Wypowiedzenie umowy następuje poprzez usunięcie konta użytkownika ze sklepu internetowego i ma skutek natychmiastowy.

§ 4. Cena towarów

1. Wszystkie ceny zawarte w sklepie internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo zmiany cen. Zmiana nie ma skutku wstecznego i nie obejmuje towarów zakupionych przed zmianą.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do prowadzenia akcji promocyjnych, wyprzedażowych i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Powyższe prawo do przeprowadzania akcji nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. Sprzedaż promocyjna oraz wyprzedaż jest ograniczona określoną liczbą towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności spływania zamówień aż do momentu, w który wyczerpane zostaną zapasy objęte daną formą wyprzedaży lub promocji. W zależności od warunków promocji – w magazynie sklepu lub w magazynie zewnętrznego dostawcy.

5.Promocje w sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

§ 5. Sposób płatności, dostępność towarów oraz czas realizacji zamówienia

1. Użytkownik może wybrać następujące metody płatności za towar:
a. przedpłata przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w ING Banku SA nr konta: 44 1050 1605 1000 0090 9510 0146
b. płatność gotówką przy odbiorze przesyłki za dodatkową opłatą (+3 zł)
c. płatność gotówką przy ustalonym wcześniej telefonicznie lub mailowo odbiorze osobistym.

2. W przypadku gdy zamówiony towar jest niedostępny w magazynie u naszych dostawców lub z innych przyczyn, obsługa sklepu internetowego jest zobowiązana niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od momentu przyjęcia zamówienia zawiadomić o tym Klienta. Zawiadomienie nastąpi poprzez kontakt telefoniczny pod wskazanym przez Klienta numer, lub przez kontakt mailowy pod wskazany przez Klienta adres mailowy. Jeśli zawiadomienie zostało przeprowadzone w sposób prawidłowy przy dochowaniu odpowiedniej staranności, Klient nie może powoływać się na fakt, iż nie mógł zapoznać się z zawiadomieniem.

3. W przypadkach, o których mowa w ust.2 Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić uiszczoną przez Klienta płatność w terminie do 21 dni.

4. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 4 dni roboczych. Pragniemy zaznaczyć, że w przypadku bieżącej dostępności towarów na magazynie wysyłka najczęściej zostaje wysłana w przeciągu dwóch dni roboczych.

5. W zależności od wyboru metody dostawy określonych w §6 . W przypadku przesyłek kurierskich doręczenie przesyłki w 99% przypadków następuje w 1 dzień roboczy.

§6 Dostawa towarów

1. Dostawa towarów następuję wyłącznie za pośrednictwem podmiotów profesjonalnych, których działalność zawodowa obejmuje transport drogowy towarów bądź usługi pocztowe.

2.Przesyłki kurierskie dostarczane są do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej „INPOST” .

3. Ewentualny odbiór osobisty towaru jest możliwy tylko po wcześniejszym ustaleniu z obsługą sklepu internetowego drogą telefoniczną lub mailową i odbywa się pod adresem:
F.H.U.ROMA
Jastrzębie Zdrój ul. Opolska 26 pawilon 722

4. Koszty dostawy towarów są zależne od dokonania przez Kupującego wyboru metody dostawy.
a. W przypadku wyboru przesyłki kurierskiej Inpost do 31 kg po wcześniejszej przedpłacie na konto koszt przesyłki wynosi: 11 zł brutto
b. W przypadku wybory przesyłki kurierskiej pobraniowej Inpost do 31 kg koszt dostawy wynosi 14 zł brutto
c. Odbiór osobisty towarów jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą sklepu i jest darmowy.

5. W przypadku dużych zamówień Sprzedawca może zwolnić Kupującego od opłaty związanej z kosztami dostawy. Zwolnienie jest ustalane indywidualnie drogą mailową lub telefonicznie.

6. Sprzedawca przypomina, że zgodnie z ustawą Prawo przewozowe w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Kupujący ma prawo do zwrócenia się doręczyciela z żądanie sporządzenia protokołu szkody w sytuacji kiedy doręczyciel nie sporządził protokołu szkody z własnej inicjatywy. Zachowanie protokołu szkody i przesłanie jego kopii do siedziby Sprzedawcy, przyczyni się do szybszego rozpatrzenia reklamacji Kupującego.

§7 Reklamacje i zwrot towarów

1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za wadliwość towarów zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi w szczególności na podstawie przepisów o rękojmi zawartych w kodeksie cywilnym.

2. Zgłoszenie reklamacji następuje drogą mailową lub telefoniczną.

3. Ustosunkowanie się do zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia.

4. Reklamowany towar należy odesłać w terminie ustalonym ze sprzedawcą, a w przypadku braku takiego terminu do 14 dni od uznania reklamacji przez Sprzedawcę.

5. Reklamowany towar powinien zostać wysłany na adres:
F.H.U.ROMA Robert Kurzacz
ul Opolska 26 pawilon 722
44-335 Jastrzębie-Zdrój

6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca naprawia reklamowany towar, a w przypadku niemożliwości lub nieopłacalności naprawy wymienia go na nowy towar tego samego rodzaju.

7. Jeżeli czynności podejmowane przez Sprzedawcę określone w ust.6 naraziłyby Konsumenta na poważne niedogodności, obniży cenę . Przepisy kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.

§8 Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

1. Sprzedający respektuje wynikające z ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

2. Zgodnie z przepisami Kupujący ma prawo odstąpić bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze sprzedawcą w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. W razie odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Kupujący powinien przesłać na adres mailowy Sprzedającego.

4. Konsument jest zobowiązany do 14 dni od odstąpienie od umowy odesłać towar Sprzedającemu na adres:
F.H.U.ROMA Robert Kurzacz
ul Opolska 26 pawilon 722
44-335 Jastrzębie-Zdrój

5. Sprzedawca zwraca zwraca Konsumentowi wszystkie poniesione przez niego koszty w tym koszty dostawy. Sprzedawca może jednak uchylić się od obowiązku zwrotu tej części kosztów dostawy, która wynika z wybrania przez Konsumenta droższej metody dostawy.

6. Koszty odesłania towaru nie są zwracane.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. Prawo do zwrotu towaru nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu m.in. do umów:
1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2. w której cena lub wynagrodzenie zależą od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

10. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
11. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§9 Prawa autorskie

1.Treść oraz sama strona internetowa a w szczególności teksty, nazwy, grafika, fotografie, oznaczenia, wzory przemysłowe, są objęte ochroną przewidzianą przez przepisy powszechnie obowiązujące zwłaszcza prawami autorskimi,prawami do nazw i obrazów, prawami do znaków towarowych oraz prawami własności intelektualnej.

§10 Postanowienia końcowe

1.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. W szczególności nie odpowiada za przerwy zaistniałe z przyczyn technicznych ( awaria, konserwacja, przegląd), oraz przyczyny niezawinione np. Z powodu działania siły wyższej.

2. Żadne z postanowień regulaminu nie wpływa na uprawnienia Konsumenta, które przyznane są mu przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.